Energiatehokkuus ammattiliikenteessä

Millaiset asiat vaikuttavat ammattiliikenteen energiatehokkuuteen? Ensinnäkin tähän vaikuttaa ammattiliikenteen johtaminen. Toiseksi ammattiliikenteen energiatehokkuuteen vaikuttaa sen ohjaus, joka on prosessinomainen tapahtumasarja, jonka avulla pyritään saavuttamaan ne tavoitteet, jotka johto on asettanut. Kolmanneksi ammattiliikenteen energiatehokkuuteen vaikuttaa ammattiliikenteen suunnittelu. Ajoneuvokaluston osalta on tärkeää tehdä sekä hankinnat että ylläpitotoimet järkevällä ja huolellisella tavalla, jotta myös tämä osa-alue auttaisi takaamaan ammattiliikenteen energiatehokkuuden. Myös monet henkilöstön osaamiseen liittyvät seikat joko auttavat parantamaan ammattiliikenteen energiatehokkuutta tai huonontavat ammattiliikenteen energiatehokkuutta. Tästä syystä henkilöstön kouluttaminen ja perehdyttäminen on äärimmäisen tärkeää. Tässä kappaleessa perehdymme tarkemmin niihin keinoihin, joiden avulla ammattiliikenteestä pyritään luomaan mahdollisimman energiatehokasta toimintaa.

Johtaminen

Johtaminen on tärkeä osa-alue pyrittäessä luomaan ammattiliikenteestä mahdollisimman energiatehokasta toimintaa. Johtamisessa on tärkeää asettaa tavoitteita sekä päättää millä keinoilla nämä tavoitteet saavutetaan. Kalustopolitiikka on hyvä esimerkki siitä, kuinka johtaminen auttaa lisäämään ammattiliikenteen energiatehokkuutta. On tärkeää, että yrityksen johtamisjärjestelmän erääksi osaksi on kytketty energiatehokkuuden parantamiseen liittyvät toimet ja että yrityksen johto on sitoutunut tähän tavoitteeseen.

Laatu- tai ympäristöjärjestelmän ottaminen käyttöön on tärkeää. Tätä järjestelmää tulee myös pyrkiä parantamaan jatkuvasti. On tärkeää ottaa energiatehokkuus yrityksen tuloskortin tunnuslukujen joukkoon. Tällöin on tärkeää valita ne mittarit, joilla energiatehokkuutta mitataan ja asettaa realistiset tavoitteet. On tärkeää palkita toimijoita energiatehokkuuden paranemiseen johtaneista toimista sekä liittyä joukkoliikennettä koskevaan sopimukseen, jonka tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta.

Energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävä esimiestyö sisältää riittävät tiedot, suunnittelussa käytettävät apuvälineet sekä riittävän ohjeistuksen. Tämän lisäksi se sisältää oivallisen perehdyttämispaketin, jossa muun muassa opastetaan kuljettajia taloudelliseen ajoon niillä automalleilla, joita kyseessä olevalla yrityksellä on ajokalustossaan.

Johto voi pohtia energiatehokkuutta monesta eri näkökulmasta käsin. Tällaiset näkökulmat liittyvät niin yrityksen talouteen, prosesseihin, asiakasnäkökulmaan kuin osaamiseen ja kehittymiseenkin. Johdon kannattaa pysähtyä pohtimaan näitä näkökulmia.

Ohjaus ja suunnittelu

Ohjausta voidaan pitää tässä yhteydessä prosessimaisena tapahtumaketjuna, jonka kautta pyritään saavuttamaan ne tavoitteet, jotka johto on asettanut. Usein hyvin suunnitellun sanotaan olevan jo puoliksi tehty ja tämä pätee myös ammattiliikenteen energiatehokkuuteen liittyvien seikkojen suunnittelussa. Huolellinen suunnittelu on äärimmäisen tärkeää pyrittäessä kehittämään ammattiliikenteen energiatehokkuutta!

Hankinnat

Ajoneuvokaluston hankintaan tulee kiinnittää suurta huomiota, jotta tehdyt hankinnat ovat järkeviä myös liikenteen energiatehokkuutta silmällä pitäen. Myös ajoneuvokaluston ylläpitoon, kuten huoltoihin ja korjauksiin tulee kiinnittää suurta huomiota, koska juuri näillä toimilla on runsaasti vaikutusta liikenteen energiatehokkuuteen sekä siihen, kuinka energiatehokasta kuljetusyritysten operatiivinen toiminta on.

Osaaminen

On erittäin tärkeää, että ammattiliikenteen parissa työskentelevä henkilöstö pitää huolta osaamisestaan ja että he saavat perehdytystä sekä koulutusta taloudellisen ajon suhteen. Taloudellinen ajotapa auttaa säästämään niin ympäristöä kuin ajoneuvokalustoakin.

Linja-autoliikenteen energiatehokkuus

Toiminnansuunnittelu, joka sisältää niin johtamista, ohjausta kuin suunnitteluakin, on tärkeää pyrittäessä vaikuttamaan linja-autoliikenteen energiatehokkuuteen. Tämän lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota ajokaluston hankintaan liittyviin seikkoihin sekä niihin toimenpiteisiin, jotka liittyvät ajokaluston käyttöön. Oikeanlaisilla energiatehokkuustoimilla voidaan saada aikaan varsin suuria säästöjä!

Esimerkiksi linja-autojen väliset merkki- sekä mallikohtaiset erot voivat olla jopa 5-15% luokkaa. Kuljettaja, joka hallitsee taloudellisen ajotavan ja noudattaa tätä ajotapaa liikenteessä, voi säästää jopa 5-15% energiaa verrattuna sellaiseen kuljettajaan, joka viis veisaa taloudellisen ajotavan periaatteista. Kuljettajia kannattaakin opastaa teknisten apuvälineiden avulla, jotta he voivat omaksua taloudellisen ajotavan. Renkaiden valintaan kiinnittämällä voidaan säästää energiaa jopa 5-15%, minkä lisäksi erilaisilla voiteluaineilla voidaan saavuttaa 1-2% säästö. Näiden säästömahdollisuuksien vuoksi onkin tärkeää kiinnittää huomiota niin merkkien ja mallien välisiin eroihin, taloudelliseen ajotapaan, renkaiden valintaan kuin voiteluaineisiinkin.